Review: De Bijbel: Genesis

Het begin (of het logboek van generaties)

Creatie

God schiep God de hemel en de aarde, hoe hij/het dat deed wordt niet beschreven. Alles daarna creerde hij door het te zeggen (of door zijn wil?) uit het niets(?). De creatie vindt plaats door het eerst te zeggen (aan te kondigen) en het dan pas te doen.

Het is onduidelijk of het chronologisch geschreven is, maar eerst creeert God (een) licht en pas later creeerd hij de zon en de maan.

"En God zeide: Laat Ons menschen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis; ..." Genesis: 1:26

Waarom "ons" en niet "ik"? Zijn er meerdere Goden? Of zijn "wij" een stukje van het alomvattende? Waarom creerde hij de mensen niet gewoon, maar zegt hij eerst dat hij het gaat doen en daarna doet hij het pas?

God creerde de mens (1:27) en zei dat zij zich moesten vermenigvuldigen (1:28)

"... en den boom der kennis der goeds en des kwaads." Genesis: 2:12

Kennis leidt tot oordelen, vooruitdenken, "denken te weten" en bewustwording van onze sterfelijkheid. Als God ook deze boom gecreerd heeft, is het dus een test én onvermijdelijk dat er uiteindelijk iemand van zou gaan eten. Of het het is waarschijnlijk meer symbolisch.

"en het goud van dit land is goed..." Genesis: 2:12

Waarom is goud relevant voor God en mensen uit oude tijden? Annunaki!? :)

"En de Heere God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot eene vrouw, en Hij bracht ze tot Adam." Genesis: 2:22

God creerde massa's aan dieren, die zich voort konden gaan planten, maar voor een vrouw heeft hij de rib van Adam nodig. Deed hij dit ook met all dieren? Schiep hij een olifantin met een rib van een olifant? Of is de mens het meest complexe dier en kan hij die niet zomaar vermenigvuldigen?

"De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, ..." Genesis: 3:1

Creerde God ook die listige slang? En waarom? Weer een test? Of was het een bijproduct? Of is het een symbolische slang. Waarom kon de slang praten? Het is wel "gedierte".

"(Na het eten van de vruchten)" Toen werden hun beider oogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboom-bladeren te zamen en maakten zich schorten. Genesis: 3:7

Door het eten van de appel, werden ze bewust van zichzelf. Wat echter raar is... is dat zij slechts met zijn 2-en zijn. Adam en Eva schamen zich, omdat zij naakt zijn en verstoppen zich voor God. (Er waren geen andere mannen of vrouwen (onbekenden) op aarde om zich voor te schamen, alleen dieren. Of heeft God meer mensen gecreerd op andere plekken?). Het lichaam is door God geschapen, iets op trots op te zijn, lijkt mij.

"Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten." Genesis: 3:12

God vervloekte de slang. "op uwen buik zult gij gaan en stof zult gij eten, alle de dagen uws levens." Was de slang daarvoor nog geen slang? Kan God met dieren praten?

"in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeeren." Genesis: 3:19

Wie bakt het brood? Konden Adam en Eva al broodbakken? Hadden ze daar de spullen voor? De mens is van aarde/stof gemaakt en zal wederkeren tot aarde/stof. God maakte rokken van vellen en toog hen aan. Dan zal God ook de broodbakker zijn.

"En Kain (eerste zoon Adam en Eva) bekende zijne huisvrouw, en zij werd bevrucht, en baarde Henoch; en hij bouwde eene stad, ... " Genesis: 4:17

Waar komt deze "huisvrouw" vandaan? Uit de rib van Kain? Of is het zijn zus? Of waren er plots meerdere mensen...

Daarvoor had Kain zijn broer gedood (uit onvrede/jaloezie), omdat God niet tevreden was met Kain en zijn broer de leiding gaf over Kain (de eerst geborene).

"Zoo waren alle de dagen van Enos (zoon van Seth, 3e zoon van Adman/Eva/door God geplaatst) negenhonderd en vijf jaren: en hij stierf. " Genesis: 4:17

Volgens de Bijbel leefden mensen een zeer uiteenlopende hoeveelheid jaren. Enos werd 905 jaar, Kenan 910 jaar, Mahalaleël 895 jaar, Jered 962 jaar, Henoch werd 365 jaar (God name hem weg), Methusálah werd 969 jaar, Lamech werd 777 jaar. Aan deze lange leeftijden wordt verder geen aandacht gegeven. Ik dacht eerst dat het misschien om "de familienaam" ging, maar het lijkt daadwerkelijk over personen te gaan. Ze zou dan kunnen zeggen dat zij bijna onsterfelijk zijn, ten opzichte van onze gemiddelde 70 tot 90 jaar. Het zou ook kunnen dat ze een andere jaartelling er op na hielden(?). Stel dat je als mens 900 jaar leeft, dan leef je dus eigenlijk 10 generaties, in die tijd kun je heel wat nageslacht maken.

Er wordt beschreven wie met wie "lag" en welke kinderen (vooral de zonen) daar uit geboren worden. God kwam niet op het idee dit vast te leggen in een efficient overzichtelijke stamboom, maar omschreef ze allemaal.

"In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der menschen ingegeaan waren en zich kinderen gewonnen hadden : dezen zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn mannen van naam." Genesis: 6:4

Kijk, nu wordt het spannend, de reuzen, vertel me meer! Maar nee, meer komt er niet echt. De "reuzen" onstonden doordat de zonen van God kinderen baarden met "normale" vrouwen. Waren de zonen van God dan geen mensen? De vrouw is toch ook geschapen van Adam? Of waren er ook mensen die niet afstamden van Adam en Eva? En waar kwamen die dan vandaan?

In de hedendaagse versie van de (Jehovah's Getuigen) Bijbel, worden deze reuzen "Nefilim" genoemd, afstammelingen van gevallenen engelen. Wikipedia noemt ze "mythologische helden", mogelijk "gevallenen".

"en de Heere zeide: Ik zal den mensch, die Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mensch tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe: want het berouwt Mij dat Ik ze gemaakt heb." Genesis: 6:7

God's creatie was imperfect, blijkbaar had hij niet het inzicht dat Adam en Eva de (verleidelijke) verboden vruchten zouden eten, die hij zelf in hun tuin geschapen heeft... Moeten we de boom, vrucht en slang dan toch niet letterlijk nemen, maar symbolisch? Misschien had God gewoon direct robots moeten maken, die zich niet laten verleiden, maar netjes hun taak uitvoeren, als slaafse onderdanen, of als technisch hulpmiddel. De creatie van de mens en alles er omheen, klinkt zo een beetje als een experiment dat fout gaat en gereset moet worden.

Waarom moet alles verdelgt worden? Waarom verdelgt God niet alleen de (foute) mens... de dieren hebben niet gezondigd. God betrapt Adam en Eva al wanneer ze nog niet voortgeplant hebben... Hij had gewoon hen 2 kunnen "verdelgen" en Bedam (Adam v2) en Aafje kunnen creëeren, dat lijkt mij een stuk efficienter. Of kon God maar 1x creëeren?

vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. Genesis: 7-20 En de wateren hadden de overhand boven de dagen, honderd en vijftig dagen. Genesis: 7-24

Noach zat dus met zijn familie en alle dierensetjes 150 dagen op de ark. Over voedsel wordt niet gesproken. Na 3 maanden zal een leeuw toch behoorlijk hongerig zijn...

Afmetingen ark: 300 bij 50 ellen

En de Heer rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide in zijn hart, Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des menschen wil, want het gedichtsel van 's menschen hart is boos van zijne jeugd aan ; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als Ik gedaan heb. Genesis: 8-21

Zoo waren alle de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaar ; en hij stierf. Genesis: 9-29

Als ik het goed volg heeft Noach dus in 950 jaar, 3 zonen gemaakt. Dat is spaarzaam in 950 jaar...

Genesis:

Genesis:

Genesis:

Voorlopige conclusie

Wie ben ik om te oordelen... , maar ik geef slechts mijn mening en hoef geen gelijk te hebben. Genesis is vrij onduidelijk, wat moeten we letterlijk nemen en wat moeten we symbolisch nemen? Ik zie te veel problemen om Genesis heel serieus te nemen, wat niet wegneemt dat er zeker wat van te leren valt. Dat wij mensen beschikken over "kennis" brengt ons veel moois, maar brengt ook problemen mee. We beschikken over de kennis dat wij, én de mensen om ons heen, sterfelijk zijn. Ik vermoed dat dieren daar geen last van hebben. Kennis en "denken te weten" brengt echter ook heel makkelijk een soort van onechte zekerheidheid met zich mee. Terwijl de werkelijkheid geen echte zekerheid biedt. Wanneer je 's avonds gaat slapen moet je er maar op vertrouwen dat je 's ochtends weer wakker wordt. De kans is groot, neemt geleidelijk aan af, maar is alles behalve zeker...

Met deze kennis kun je kiezen om 's nachts wakker te blijven... want het kan de laatste keer zijn, maar we kunnen er ook op vertrouwen dat we weer wakker zullen worden.
Re-actie!?

Heb je een interessante toevoegingen, opmerking, of gramatica of typefout gevonden? Of ben je het volledig oneens? Of wil je je waardering laten blijken? Of gewoon lekker klagen? Laat een reactie achter en eventueel voeg ik het toe aan het artikel. Als je antwoord wilt kun je je e-mailadres invoeren (maar niet verplicht).

Donatie!?

Heb je geld over en waardeer je mijn werk? Donaties zijn welkom! Het beheren (en beter maken) van deze site kost veel tijd.

1E4HuggZ8NSTW8VrGkNzkA8zZCARh9q661