Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

39 De herkomst van autoriteit


Het is van ouds gezegd, alleen degenen die eenheid bereiken, krijgen authenticiteit(?)*

De hemel bereikt eenheid en daarom bestaat ruimte. Aarde verkreeg eenheid, daarom is het solide. Geest verkreeg eenheid, waardoor het geest/denken/mind werd. Valleien verkregen eenheid, daarom vloeien er rivieren door hen heen.

Alle dingen hebben eenheid en zijn daardoor levend. Prinsen en koningen, wanneer ze eenheid verkrijgen, worden het voorbeeld (normen van gedrag) voor het volk. En de hoogste eenheid is dat wat eenheid produceert.

Als de hemel geen ruimte was, zou het kunnen breken, als de aarde niet stevig zou zijn, zou het kunnen buigen. Als geesten niet in de geest(mind) verenigd waren, zouden ze kunnen verdwijnen, als valleien niet aan rivieren zouden worden aangepast, zouden ze opdrogen.

Alles als het niet voor het leven was, zou opraken. Zelfs prinses en koningen als zij zichzelf overschatten en ophouden het goede voorbeeld te zijn, zullen vermoedelijk vallen. Daarom vinden de edelen hun wortels onder de gewone mensen; Het hoge is altijd gebaseerd op het lage. De reden waarom prinsen en koningen over zichzelf praten als weeskinderen, minderwaardigen en onwaardig, is omdat zij erkennen dat hun wortels naar het gewone leven gaan. Is het niet zo?

Als een koets in stukken valt, is het niet meer een koets, de eenheid is weg. Een echte zelfkap wil niet worden overgewaardeerd als een juweel, noch worden ondergewaardeerd als slechts een steen.


Aanvulling / notities

* Self-hood ~Zelfkap, zelf-omgeving (denk aan neighbourhood). Authentiek mens?


38 Een discussie over Teh »40 Vermijding van activiteit »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXXIX. The Root of Authority

It has been said of old, only those who attain unity attain self-hood.... Heaven attained unity and thereby is space. Earth attained unity, thereby it is solid. Spirit attained unity, thereby it became mind. Valleys attained unity, thereby it became mind. Valleys attained unity, therefore rivers flow by them. All things have unity and thereby have life. Princes and kings as they attain unity become standards of conduct for the nation. And the highest unity is that which produces unity.

If heaven were not space it might crack, if earth were not solid it might bend. If spirits were not unified into mind they might vanish, if valleys were not adapted to rivers they would be parched. Everything if it were not for life would burn up. Even princes and kings if they overestimate themselves and cease to be standards will presumably fall.

Therefore nobles find their roots among the commoners; the high is always founded upon the low. The reason why princes and kings speak of themselves as orphans, inferiors and unworthy, is because they recognize that their roots run down to the common life; is it not so?

If a carriage goes to pieces it is no longer a carriage, its unity is gone. A true self-hood does not desire to be overvalued as a gem, nor to be undervalued as a mere stone.


38 Een discussie over Teh »40 Vermijding van activiteit »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.